oktober 2012

bremsespor

hjartet har ikkje bremsespor lenger eg seglar i motvind utan skydd vengene ligg samanrulla nedpakka forsvarslaus opnar eg ein ny dag lindusen

nattvake

Fingrane stryk ikkjemeirberre du skalvdå natta låg samanbrettaunder kistelokketmånen jamraalle dagane varttil tråder i eithimmelnausteder hendane fletta segsamani eit flammande luftromligg eg på kn...

Når enden er nærme

Hovudet over vatnettunga ligg beint i munneneg prøve ikkje kasta steinmedan eg sitt blakk ieit glashus skal eg selga skinnetfør bamsen er skotennår eg ikkje fann opp kruttet og medan du ventar på...

djupt der inne

bakom dei ville minnanebortanfor tankanesfluktinnanfor dei etterlattessparsomme ordligg ei lengselgøymd Lindusen

kallenamnet

Månepairopar røystadi på megmed klangar somlagar bileter som ikkjebrekksom ikkje sviktardei berre liggog flyt i tidaduvar mellomauga og i øyraneminemånepai har ikkjegløymd Lindusen

eit steg forbi janteloven

Eg fylgde straumen lot vera å tenka eg berre seila etter dei andre å skilja seg ut frå mengda gjera noko annleis finne trua på seg sjølv då treng ein styrka til å takla janteloven om han ...

labbane dine

Du har bleikna meir enn igår handa di ligg stilt i mi kvelden raknar som labbane du fekk til jul månen skin over andletet ditt eg finn nåla og byrjar lappa dei lindusen

eg vil teikna deg inn

Eg vil teinkna deg inn i livet attende der du hadde din plass hos meg Saman med eit grått papir sitt eg og undrar kvar fargane tok vegen om du hadde sett meg no vlle du trekt frå gardin...

ein framtid aleine

Kvar låg du frå deglivgropa migrov du ho innunder bergknausender vi satt tettog rissa inn namna vårefør sluten kastatimane over bordeller sleppte du honed i det djupt vatnetder vi snorkla ikjærleik...

dei kalde fingrane mine

Fingrane mine manglar degnoden styrka eg straukav deg låg seg innituppanesom nokre raude sporeg kjenne angen fråfingrane mine og hugsardå dei borra seg innunder skjorta diog grov seg ned i djupetav...

Når maskane faller

Eg dro maska di avmed eitt rykki sinneikkje ein mineunder han kunne du lagalengerdu var hudlausder du svikta megsola låg og spyttai ein hengekøyemedan tåka sneik segrundt beina mineog eg hutra meds...

nattsvermar

sanninga dirrar i nådelausespeglareg lar orda henga påtunga saman med smakenfråein kapitulert nattsvermarkveldens fangstforsvann ut dåteppet faltog eg vart ståandenaken Lindusen

eg har deg i tankane

Sjølv ikkje vinden som ruska meg opp frå min lille reise inn dit eg vart varm om hjarte fikk meg til å venda tankane mine bort frå deg lindusen

Eg blar deg

Eg blar deggjennomframattendevidarestilleforteg stoggar medaneg blar degvil fanga essensen dindraumane itankanesakn i sorgkjærleik du har gøymdeg blar degundrar kvar eg finnmegeller har du gløymd å...

før middagshøgda kveila seg

du kveilar degmektigrundtmidja mieg kjenne middagshøgdahar slått seg til roeg prøvar strekkjameg til toppen av eithøgt barke tremen du kveilar deg ennoi roleg harmonirundt midja mieg prøvde lura de...

andedrag

Lar deg ikkje temmaorda minedei skal vakse innmellomøyra og setja seglar deg ikkje sovaunder huda miutan å farga tankane dine med mine kledelar deg gå til endenav meg om duberre andarsaman utan stans

du flaumar meg

Du flaumar meg senkar sjela mi djupt i og under tida si ventekant eg angar av sitrande sevje legg meg djupt i gropa di medan eg berre ventar lindusen

party med sprett i

Dunsten fra en snartenkt liten flaske eddikk fjernet spor fra gårsdagens resteparty hvor ketchupen fant veien i taket der taklampa med sin sølvfarget finstas ba om å bli rengjort så lyse...

under tida sine ventekantar

Eg har gøymd tårane eg gret under tida med sine ventekantar lag over lag tida ho stoggar ikkje ventar aldri på deg augenblink som skyt sine små tappar av vemodsdropar til ein bekk av sild...

du nynnet livet vårt

Du hadde glassverandaog blomster i ditt hårdu nynnet livet mittmed toner av tequila'Du strammet håret meden øvet ringløs hånddu nynnet livet ditt med toner av sitron te Du kjempet annerledesog ...

ser du meg

Ser du meg bak i ditt rom av minner der jeg strekker min fantasi og gir liv til din sparsomme tanke om at vi to igjen kan finne tilbake til den tid forbi som jeg minnes hvor du kunne løpe...

ein song bles frå hjartane

Det bles ein song mellom hjartane små steg ut i ukjend mark kjenslar i sitrande svev hoppar att og fram medan songen bles seg opp i styrka du og eg eg og du vi to ein song kan laga kva...

musikken i deg

Musikken i degersom høstgule bladmed ulende vindsom blåser alt oppfra bakken i en høstligdans hvor jeg ikkevet når jeg lander Musikken i deg ersom snøkledde trær hvor jeg må børste vekklag for l...

medan eg venta

Eg fylgde deg ditblomar ikkje ventarpå morgonljosetdit hendar skaparnatta si sengutanordmedan eg venta påmånenmedan du venta på sola holdt du ikring meg livet svant hen den nattaog medan eg venta...

ei hand å halda

Eg ser du har mista ein glans som strauk dagane i gleda over å vera auga dine er som eit tre som har mista dei vakre blada sine og eg kan ikkje gje deg anna enn ei hand å halda Eg ynskjer...

angen av kjærleik

Du har ikkje sovna enno eg går att og fram og kikar ned i senga dreg inn angen frå deg vil berre holde deg heile tida kvart miutt eit fullendt skaparverk du gjer timane liv dagane får mein...

Ein stund i stilla

Nokre minutt i stillaein plass mellomlaga av skvulpanderaude morgonbrøkarog grelle lakenligg eg undrar og reknarpå gnista som dattav då summinga fråalle som ville snoka seginn i hovudet mitt og r...

Korleis kan eg elska

Du spør meg om eg vil veranår du erog eg svarar eg ikkje veitkorleis du spør om eg kan elskamed hjartet gjøymdbak gardinaneog eg svarar eg ikkjeveit kvifor dei harraude stripar du spør ikkje omeg...

millimeter margin

Hver millimeter du drar meginntil og med deg innuten tviler sekunders stansav kjærtegndu aldri hverkeninnenfor megnår jeg leser dinbokeller utenfor min størstesorg over tapte siderkan klare ågi liv...

Piskeslag

Det gjemmer segundervarsomme flyktigeordhvisker at du måvidereviderevidereDet kjemper dinindre kampi stillhetliderliderliderDet er der alltidnår du tenkeratdet kunne vært bedreå blifødt på ny Li...

eg treng pusta fritt aleine

Du bor i megennoeg tek djupe andedragfor å pusta deg utmen du sitt fastkanskje du klamrardeg dereg likar vita at dubordå lever du liksomennomen lufta er ikkjesom før nårdu bor i megeg treng pustafr...

Lyden av livet

Lyden av livetsom kolibrifuglenssangdu nynneri gledemed lette skrittover sølepytterLyden av livetsom en leopard i sprangfor å fange sittbytte hveserdu i sinneover en bløtlagtjordLyden av livetsom ...

kråkas sang

Jeg våker ved fotenav sengen dinnummenav kråkas sangutenfor vindudekket av mørkegardinermed en kloi brystser liv fra begynnelsebilder i fargerspole seg fremmot degnå aldri trengte du megslikmen nå...

ein ripe i lakken

Eg ventar ikkjedu skal hugsasyklusen vården helgen du fjernadei vanskelege kjenslanei sanningaav ein skriftdu ikke skreivsjølveg dansar ikkje aleinenår eg vendar meg tilalt vi vonaalt vi vardu ber ...

eg vil berre opna dagen

Eg lyftar dropar frå eit vell avvonde sårlegg dei attmedstranden vårog have dreg dei med segtil enden av ein horisonteg ikkje lenger kan sjåog eg ynskjer berreå opna dagenutan tankarpå reise inn u...

Ein kveld ein kvardag

Du malar meg einmorgon utansår og lar megfå merka deiblanke arka minemed dropar eg finnei redsla mieg synar deg heller ikkjeein blankskuren kvardagutan å veksla eit framandbilete med dei orda dugav...

Eg i mitt glashus

Eg ynskjar at du sågbortanfor dei ordaeg ikkje kunne stoggaein halv kveld på veggenvart utan sjølve kvardagen ikkje meir eller mindreberre mi aleineeg kastar steineg sitt i glashusangrarog vonar e...

ein dag i livet

Djupare enn vatnet stig kjem du i tåka mi utan trevlar vaskar spor medan eg drøymer verda vår inn i nokre få linjar lindusen

dårleg samvete

Eg krympa kjensla av dårleg samvete og la ho i ein skuff saman med rotet mitt og vona eg ikkje ville rydda der på ein lang stund lindusen

bånd vi bandt

rolig stille sakte glir båndene vi bandt fra hverandre sterke trygge vemodige faller minner vi lagde ned i dypet tøffe tårer renner likevel på kinnet mitt fordi jeg elsker deg lindusen

min stemmesetel

Gleda mi er som ein stemmeseteleg puttar han djupt nedog lar han liggja saman med alle deiandre røystane minenokre er sorg andre er saknMen gleda mi ho lar eg få koma oppofte lar røysta verkeleg ru...

Kverna malar orda

Dei barnlege orda som syr seg inni eitt lappe teppe av frosnetankar setter seg fast i hovudetog byrjar malapå nyttpå nyttomattomattkvifor spurde eg deg ikkjemeina du meg ellerei kvern ein tankenokr...

kjem du attende berrføtt

Eg høyrde dine tankar før eg såg fotspora der du hadde gått og ikkje noko vart gløymd ei heller kasta vekk eg spara alle tårane til tysdag men berre fordi eg ville sjå om spora kom mot me...

du doggar av tidlaust sakn

Du doggar av tidlaust sakn skimrar i naudljos og tellar på knappane når dagen er ei mørk natt dei tette gardina vegrar seg mot verda du ikkje ynskjer helsa på og skoa du fekk i gåva av ho ...

medan jorda enno snurrar

Dei skjøre vingane dine klippa og stussa du flyr ikkje meir beina er trøytte der du vandrar frå verda di og medan jorda snurrar rundt aksa si enno har du stogga ei stund står eg still i ...

eg veks meg sterk

du speglar meg ein draum og gjer meg vatn so eg kan veksa litt meir om eg finn fram den raude kjolen vågar eg meg ut i ein salsa der korleis og kvifor mistar grepet og orda som eg heilt ha...

din kamp

En hverdagskveldmed beina på bordetinn i en armkroksom kjenner din kampfor å leveDin stille sorg som dempesover nuetslille lykkeligeinnholdav deiligfreden ro somingen kan seDen armkrokensom fangero...

graset veks ikkje fortare i skumringa

I skumringa veks graset ikkje fortare og lyden av trinna dine er ikkje sterkare enn når ljoset av ein dag prikkar på huda mi skumringa ho smyg seg inn opnar auga mine meir medanøyrane d...

Høstfall

Dype klanger under et stillelønntrevingeskutt kryper lydenav høst fall innovermeg mens duften av deggjør meg naken langtinnerst innehvor savnet liggeruten skorpeventer på å heles gjennom neste års...

vindstille gravferd

Av alle mine tankarvar du den lengstesom opna segder i det stilleog bretta segut over fjordenLangs med ripapå ei skutetil eg brettaho samanAttog lot hovera gøymti ein vindstillegrav Lindusen

fortsettelsens bakgård

Fortsettelsen er ikke en slutt uten ett farvel som snirkler seg videre bender tresstammene mot grøftekanten og fortsetter å løpe til slutten tar farvel med bakgårdens skygger og løfte...

Kvelden kapslar deg inn

Eg kveldar deg inn kapslar meg ikring vuggar deg med røysta mi før alt slutar og byrjar andast ein morgon Lindusen

Stundom kjem du

Stundom kjem dumed eit smil om munnog gjer meg djup irøysta midet er då eg ikkje klararstå imot og kjenslaneblir for mykje til ateg kan gøyma dei underhuda Stundom kjem du med tårar og gjer megka...

takkar deg

Eg takkar DEG for at du likardikta eg skrivfor at du driv meg vidaretil ein plass eg ennoikkje veit omEg takkar DEG for ateg ikkje stoggar herog noDet er jo du som gjerdiktinga mi mogleg og ein da...

då skrotånden vitja meg

Skrotet som veks meg ut døra ligg der og hånar meg i all si prakt eg veit ikkje kor eg skal byrja og anar at det ikkje slutar å vekse berre tanken på at eg skal trø over terskelen får meg t...

i ei raud presskanne

Du og eg i en ring som aldri slutar er vona mi to hjartar i same vinkel Presskanna formar oss saman vona mi lagar ekko i draumen medan du ligg attmed og snorkar Sjølv ikkje den høge lyde...

Medan du vågar deg inn

Du vågar deg innunderog vonar egvil trøystegje deg livetattendemen eg vaklarinn under og vonar verdavil sjå megfor den eg vilverautan deg Lindusen

Om du var min verden

Om du var hele min verden bare min egen ville jeg henge deg opp på veggen så jeg kunne tørke støv av deg hver dag berøre deg for alltid lindusen

stillheten etterpå

Ingenting varer evigMen jeg er for alltidmin mors datterStillheten etterpåMørke skyerble til sceneskifteI de levendes verdenen reise tilbaketil livetbarbent Lindusen

hysj kan du høre

Vær stille hysjhør ilden i ditt hjertespiller dine drømmerhysjlytt i stillhetetter ditt dejavunår du er i dypetikke la dem knekkedegla lyden reise seg dit du vili det stilledu har styrken i dinhån...

Den sterke stamma - far min

Ein far er sjølve stammaden store og sterkesom beskyttar familienEin far som barnleg kan leikavekk kvardags problemarog finna ei løysning etterpådu veit at han kan redda degfrå det meiste ein ridd...

om månen fell tårar

Du spør meg om eg vil vera lengre utan hemningar i senga di du spør meg om eg vil sjå månen lysa opp andletet ditt medan du syng meg i søvn eg svarar eg skal tenka på det til månen fell ...

ein trygg plass å leggja hjartet ditt

Å holde hendar ikrappe svingarleggja hovudetpå ein skulder nårlivet buttar mot deg Å finna draumari same romog gå i lag vidarefram Å finna ei tone du kan lita på eller eit hjartesom spelar di so...

eg kastar terningen til kvardagslukken

Eg flykta lett inn i sundagsmodus og blei teken imot av fagre draumar i ein Mercedes med sota glas og champagnen flaut over glasets rand Eg satt med ei channel kjole og trudde eg var komen ...

takk for no

Gåva frå mor mi ligg på bordet eg har pussa ned skin mot auga mine vinkar meg ut døra kvar bidige morgon seier takk for no men eg gret ikkje om dagen lengre lindusen

Oppbrudd

Dit du vilha meg under stålbjelken du knugertil livet som sprengerstørre enn varsler frameg når kontakten blirbruttav og til kunne jeg sikkertstoppetmen ikke alene makterjeg veien frem

Pusterom

Av og til mellom lagene av plikter som må gjøres og ting som egentlig kan vente litt til er det godt å nyte stillheten i ett indre som trenger å lades opp til nye formål..

tvinnar tomlar

Noko svann hen den natta bort og vekk saknar gjer eg støtt men eg kryp tett inn i tankane og gøymer vona mi åt forvaring medan vintersola freistar ligg eg brakk under puta du drog ifrå ...

du må mogna litt meir

Eg blar deg ikkje fram enno berre lar deg mogna inni meg ein stund til medan verda seie eg må skunda på litt meire eg klarar ikkje heilt sleppa taket enno berre lar deg varma meg litt i...

et friminutt fred... <3 <3

Et lite friminutthvor du kan kjenne envindstille routen smerterog kroppener frisk slik som førEt lite friminutt hvor sorgen ikke erog du kan kjenneen vårlig gledei drømmer du haddekjærEt lite frim...

postludium

Bak mine øyelokkber natten om minebetroelserfangeti et skyggelandhvor vinden blåsermeg dit den vilskogen åpner sin favn lenge før jeg våknertar imot minehemmelighetervindens skyggespillersitt ømm...

skuggen din

Du eige innsikt og poesi så eg fylgde deg sjøl om spora dine vart djupare enn sjølve livet og dei mogna trauste av gamal tro eg stogga ikkje og trongen blei for stor og andletet ditt som ei...

treng deg nærare no

Treng deg nærare no meir enn eg har hatt stå ved sida mi med handa rundt meg inntil og omslynga så eg kan sleppa ner tårane og hjartet kan brista for ei lita stund visa kjenslane ljoset med...

svalar under måneskin

Du ligg og svalar i måneskin medan ljoset sveipar ikring alle berg og dal bane kjenslane dine augenblink i undring medan natta smyg seg innover deg varmar deg i sømn og tryggleiken har breia...

kvifor sitt du berre og ventar ?

Eg vil deg berre skakaunder eit hult ekkoog spørja deg om kvifor duikkje overraskar meg meirenn du gjerog kvifor du kvar gongvonar at eg skal møtadeg utan å stoggafør byrjinga når eg likarå bryna h...

kvardagspoesi

Du er kvardagen min som ligg og speglar seg så langt eg rekkjer å sjå du opnar heile verda for meg gjer han god å trå ut i eg smyg meg langsamt berrføtt utan dei trange skoa mine Du gjer me...

du pustar liv

Du pustar liv ved sidenav meg i sengainn og utstilledjuptEin rytme som fangasti nokre sekund av ein stilleferd gjennom tankaneDu pustar liv i min søvnige og gråkvardag Inn og utstilledjuptTaktfas...

sakte gror såra att

du festa timane med sorgen spikra i huden og klokka kima ikkje medan du sov i djupe draumar du fylgde tåka kvar natt og ljoset frå månen utanfor vindauga vekka deg opp til livet du ikkje m...

motbakkar

Stundom i tankar fell nokre tårar til jorda medan lufta dirrar av tunge bakkar og eg lyt plukka dei ned sjølv ikkje utan ein våt skulder eg kan gråta mot når motbøra tyngar trøya mi gjer ...

vennskap

Dunlett berøringpå ett tårevått kinnfarger din daglett bris fra sørsvøper dinetårervasker med sinomsorgstille finner du enstol du kanlene din bekymringmot...vennskapets ansikthenter deg på engråvær...

musikken i deg

Musikken i degersom høstgule bladmed ulende vindsom blåser alt oppfra bakken i en høstligdans hvor jeg ikkevet når jeg lander Musikken i deg ersom snøkledde trær hvor jeg må børste vekklag for l...

eg berre andar

Eg fann ikkje råka i isen ei heller såg eg at du merka meg med blikka dine emn eg høyrde då du fall neri ropa dine som jamrar i hovudet mitt enno og den mørke kulda som trong seg inn under f...

på veggen heng kjærleiken

Eg opna hjartet mitt lot deg sleppa inn du fekk sjå løyndomen min utan å spørja medan eg gret i armane dine gjekk du inn i heile meg og såg alt eg hadde lagra du rota rundt ikring og eg kj...

endeleg

Eit andredrag med ein gong eg ser deg komma i kveldingen er for lite Du tek pusten av meg kvar gong du kjem eg må halde meg fast i kanten av bordet for ikkje å siga saman ein glede sitrar ...

underhudsorda

Lyttar ikkje utan å smaka på orda som heisar seg opp over nakken min lagar krumningar og smyg seg innunder den klamme huden Eg ber deg stogga før dagen blir borte lindusen

Du en hverdagsnatt

Du smaker søtt av honningsitrendeglededu kjenneskosemose varmog litt frekkutdine lepperer som en varm sommerdagpå stranden i steikende sol dine øyne er som brennsnut medmagnetisk tiltrekningi en ...

du heisa seilet

Du heisa seilet ditt ein laurdag morgon og for dit tankane drog deg eg kunne ikkje ro utan årar aleine livet med dei tunge børa under den sorte steinen du mala regnbogen og hang han opp k...

eg trur du har sovna

Vinden bles ikkje lengre enn eg rekk å finna mine sko for å fylgje deg til enden av dagen du løfta ned og gav meg månen skin ikkje meir enn før du fanga timane eg skusla vekk på graset s...

kva betyr ein spurv

Stormen har stilna og fuglane flyg mot sør utan ein stø kurs finn dei ikkje fram vinden var sterk den dagen du drog heim attende mot ei langtkomen draum og eg tok ikkje eit siste adjø men ...

stillhetens adjø

Vindens lille adjøfør stillheten komløvet som la segtil ropå den kalde bakkenkulden som trakkseg innoverder det alleredevar kjølig hutrerjeg lenge nok til at duser over dinskulderat du vet å varm...

angen av kjærleik

Du har ikkje sovna enno eg går att og fram og kikar ned i senga dreg inn angen frå deg vil berre holde deg heile tida kvart miutt eit fullenda skaparverk du gjer timane liv dagane får mein...

fortsettelsens bakgård

Fortsettelsen er ikke en slutt uten ett farvel som snirkler seg videre bender tresstammene mot grøftekanten og fortsetter å løpe til slutten tar farvel med bakgårdens skygger og løfte...

varm haust

Du las kvar tankemed ei tåre avømhetDugøymde kuldaunder dyna diOg eg fekkkjenna smådråparav varme trådarsom kveila seginn i hjartet mittDu fekk mogne bærfrå kurvamiden hausten Lindusen

jeg kan ikke glemme

Jeg kan ikke glemme og vit jeg har prøvd hver dag dukket under et teppe i tårer Jeg kan ikke huske og vit jeg har prøvd snudd hver stein med åpne øyne og når kvelden venter på mine ta...

bortanfor håp

Føtene dine kvilar seg i lag med draumane du ikkje lengre kan sjå bli di bane og eg sitt utanfor meg sjølv medan tårane blir ei elv kor tiden forsvinn same vegen bortanfor håpet vil eg ik...

tuuse taaakk alle sammen

vil bare takke alle trofaste lesere om er innom og nye som stadig dukker opp..!!! det gir meg masse og gjør at jeg klarer skrive mer....veldig glad for alle tilbakemeldinger iog at dere trykker l...

bli hos meg

Kjenslane i ein mykje revidert utgåve sitt på vent attmed sjukesenga di Eg tenkar ikkje på kor du skal reisa etterpå no berre ber eg om meire tid lindusen

i mine blodbanar

Du skriv deg inni hjartet mittog det opnar seg einmjuk kjennsle someg hugsar eg helsa pådå eg var ei lita jenteog ikkje var ennobedervaei heller var egfanga av gråtonarrundt mine røtersom sto fast ...

før tåka kjem

skumringsdempa haustblad ligg tett i tett varmar seg før vinden kjem og bles dei frå kvarandre ein stille stund sitt eg å berre fangar inn hauststemninga før tåka kjem att meg og deg tett ...

litar du på meg

Vegrar du deg ikkje berre no men seinare så lyftar eg deg vidare bortover lar deg smaka på kjenslene berre du litar på meg denne gongen slipp eg deg ikkje lindusen
lindusensperler

lindusensperler

50, Bergen

Hei! jeg er Linda opskar også kalt Lindusen. i fjor kom jeg ut med min diktbok Sy skog i meg tenn fakler overalt. Har skrevet siden 2012. Fikk endelig drømmen oppfylt om å få ut diktene. Får så mange gode tilbakemeldinger på boken. Noen dikt er personlige men de fleste kommer fra mennesker jeg har møtt eller historier jeg har lest eller mine tanker om tema Og diktene skriver seg ut fra noe som har truffet meg. ønsker å berøre dere lesere❤ kjøper du boken er du med å støtte Føflekkreftforeningen. kan bestilles på haugenbok.no eller ark ad libris på nett. håper dere koser dere med diktene.

Kategorier

Arkiv

hits